Ieņēmumi apmaiņā internetā. Notikumu kalendārs


Attēlotā redakcija Tiesību akts ir zaudējis spēku.

ieņēmumi apmaiņā internetā no naudas pārdošanas iespējas

Ministru kabineta noteikumi Nr. Vispārīgie jautājumi 1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa šo noteikumu 7. Informācijas apmaiņu veic kompetentās iestādes, saņemot un sniedzot tādu informāciju par šo noteikumu 7.

Kompetentās iestādes var savstarpēji sazināties tieši, kā arī vienoties, ka noteiktos gadījumos tieši var sazināties arī to pilnvarotas iestādes.

The single biggest reason why start-ups succeed - Bill Gross

Latvijas Republikas kompetentā iestāde ir Valsts ieņēmumu dienests. Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes nosaukuma rakstības oriģinālforma dalībvalstu tiesību aktos minētas šo noteikumu 1. Kompetentās iestādes valstīs, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, ir attiecīgajās nodokļu konvencijās norādītās iestādes.

Šos noteikumus piemēro šādiem tiešajiem nodokļiem: 7. Eiropas Savienības dalībvalstīs — tiešajiem nodokļiem, ko iekasē Eiropas Savienības dalībvalsts, tās teritoriālās vai administratīvās vienības vai pašvaldības, vai nodokļiem, ko iekasē minēto valstu, vienību vai pašvaldību labā.

Latvija sākusi nodokļu informācijas apmaiņu ar ES

Šos noteikumus nepiemēro pievienotās vērtības nodoklim un muitas nodokļiem, kā arī akcīzes nodokļiem, uz kuriem attiecas citi Eiropas Savienības tiesību akti par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju administratīvo sadarbību. Šos noteikumus nepiemēro arī Eiropas Savienības dalībvalstu sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un maksām par pakalpojumiem; 7.

Kompetentās iestādes informē cita citu par jebkuru šādu nodokļu normatīvo aktu spēkā stāšanās datumiem. Informācijas apmaiņas veidi 8. Ieņēmumi apmaiņā internetā ieņēmumu dienests veic informācijas apmaiņu šādos veidos: 8. Automātiskā informācijas apmaiņa 9. Valsts ieņēmumu dienests bez iepriekšēja pieprasījuma automātiski sniedz Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un to valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, informāciju par šo valstu rezidentu Ieņēmumi apmaiņā internetā gūtajiem ienākumiem, kas saņemta no Latvijas nodokļu maksātājiem saskaņā ieņēmumi apmaiņā internetā apmaiņā internetā likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".

ASV tiesa: P2P tīkli var tikt saukti pie atbildības - Tehnoloģijas - elios-perevod.com - iTech - elios-perevod.com

Valsts ieņēmumu dienests apkopo saņemto informāciju sadalījumā pa valstīm, norādot par katru ienākuma saņēmēju šādu informāciju: Šo noteikumu Nosūtot informāciju elektroniski, izmanto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas OECD standarta magnētisko formātu automātiskajai informācijas apmaiņai.

Informāciju iesniedz līdz attiecīgajam taksācijas gadam sekojošā gada 1. Informācijas apmaiņa pēc pieprasījuma Lai pieprasītu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm vai to valstu kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, šo noteikumu 2.

ieņēmumi apmaiņā internetā nopirkt bitcoin localbitcoins net

Pieprasījumā norāda: Latvijas nodokļu maksātāja un nerezidenta veiktās darbības norāda, vai Latvijas nodokļu maksātājs un nerezidents ir uzskatāmi par saistītām personām ; Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes vai to valstu kompetentās iestādes, ar kurām Latvija ir noslēgusi nodokļu konvencijas, var pieprasīt Valsts ieņēmumu dienestam sniegt šo noteikumu 2. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde vai tās valsts kompetentā iestāde, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, pieprasa šo noteikumu 2.

TĒMA: Finanses VID: Informācija par rezidentu kontiem ārvalstīs sekmēs godīgu konkurenci Lai pasaulē veicinātu cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jau šī gada septembrī 52 valstis, tostarp — Latvija, uzsāks automātisku informācijas apmaiņu par finanšu iestāžu kontiem 1.

Informāciju, ko pieprasījusi Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde vai tās valsts kompetentā iestāde, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, Valsts ieņēmumu dienests iegūst tādā kārtībā, kādā to iegūtu, rīkojoties savā vārdā vai pēc citas Latvijas Republikas iestādes pieprasījuma attiecībā uz Latvijas nodokļu maksātāju. Valsts ieņēmumu dienests šo noteikumu 2. Ja Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā jau ir pieprasītā informācija, tas informāciju sniedz ne vēlāk kā divus mēnešus pēc pieprasījuma saņemšanas.

ieņēmumi apmaiņā internetā finanšu bināro iespēju stratēģijas

Konkrētos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests ieņēmumi apmaiņā internetā pieprasījuma iesniedzējas dalībvalsts kompetentā iestāde var vienoties par citiem termiņiem. Ja Valsts ieņēmumu dienests nevar izpildīt saņemto informācijas pieprasījumu, piemēram, ja Latvijas normatīvie akti neparedz iespēju iegūt par Latvijas nodokļu maksātājiem tādu informāciju, kādu pieprasa Eiropas Savienības dalībvalsts ieņēmumi apmaiņā internetā iestāde vai tās valsts kompetentā iestāde, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, un šādas informācijas sniegšana ieņēmumi apmaiņā internetā atrunāta konkrētā nodokļu konvencijā vai Eiropas Savienības tiesību aktā, kā arī ja informācijas pieprasījumā nav norādīta šo noteikumu Informācijas apmaiņa pēc savas iniciatīvas Valsts ieņēmumu dienests pēc savas iniciatīvas bez iepriekšēja pieprasījuma nosūta citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei vai tās valsts kompetentajai iestādei, ar kuru Latvija ir noslēgusi nodokļu konvenciju, tā rīcībā esošo šo noteikumu 2.

Valsts ieņēmumu dienestam ir pamats uzskatīt, ka, mākslīgi pārnesot peļņu starp komersantu grupas dalībniekiem, var rasties nodokļu zudums; Valsts ieņēmumu dienests pēc savas iniciatīvas bez iepriekšēja pieprasījuma var nosūtīt tā rīcībā esošo šo noteikumu 2. Pēc informācijas saņemšanas bez iepriekšēja pieprasījuma Valsts ieņēmumu dienests informē attiecīgo kompetento iestādi par saņemtās informācijas lietderību un nodrošina tās turpmākās izmantošanas kontroli.

Datu apmaiņa ar rīkojumiem

Informācijas apmaiņas ierobežojumi un konfidencialitāte Izņemot gadījumus, kad konkrētā nodokļu konvencijā vai Eiropas Savienības tiesību aktos ir noteikts citādi, šie noteikumi neuzliek par ieņēmumi apmaiņā internetā Valsts ieņēmumu dienestam: Informācijai, ko Valsts ieņēmumu dienests saņem no citas valsts kompetentās iestādes, ierobežotas pieejamības statusu piešķir tādā pašā kārtībā kā informācijai, kas iegūta saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un to drīkst izpaust tikai tām personām vai varas iestādēm tajā skaitā tiesas un administratīvajām iestādēmkuras ir iesaistītas nodokļu aprēķināšanā, iekasēšanā, personu saukšanā pie juridiskās atbildības, piespiedu līdzekļu piemērošanā vai apelāciju izskatīšanā attiecībā uz nodokļiem.

Šīs personas vai varas iestādes informāciju izmanto vienīgi minētajos nolūkos. Minēto informāciju drīkst izpaust atklātā tiesas sēdē vai tiesas nolēmumos. Neatkarīgi no šo noteikumu Ja Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka no citas Eiropas Savienības dalībvalsts ieņēmumi apmaiņā internetā informācija varētu būt paredzami svarīga vai svarīga nodokļu administrēšanas vajadzībām trešās dalībvalsts kompetentajai iestādei, Valsts ieņēmumu dienests šo informāciju var nodot trešās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tam piekrīt tās Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde, kura sniegusi minēto informāciju.

Uzskatāms, ka Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentā iestāde piekrīt šo informāciju nodot trešās dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja neiebilst pret paziņojumu par vēlmi nosūtīt informāciju 10 darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja Valsts ieņēmumu dienests uzskata, ka no to valstu vai teritoriju kompetentajām iestādēm, ar kurām Latvija ir noslēgusi līgumus, saņemtā informācija varētu būt noderīga citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, Ieņēmumi apmaiņā internetā ieņēmumu dienests šo informāciju var nodot citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajai iestādei, ja tam piekrīt tās valsts vai teritorijas kompetentā iestāde, kura sniegusi minēto informāciju.

Ja Latvijas Republika nodrošina trešajai valstij plašāku savstarpēju sadarbību, nekā paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos, šāda plašāka sadarbība netiek atteikta jebkurai dalībvalstij, kura vēlas sākt šādu plašāku savstarpēju sadarbību ar Latvijas Republiku. Ministru prezidents A.