Iespējas, kurām beidzas termiņš. 'Derīgs līdz' – 15 lietas, kurām ir derīguma termiņš, bet tu to pat nenojauti - DELFI


Attēlotā redakcija Citi ar Covid izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā " Covid " un " Covid pašvaldībās ". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā bezmaksas brīvpieeja. Tiesību akts ir zaudējis spēku. Skatīt Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par valsts institūciju darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid izplatību 1.

Valsts institūcijas savā darbībā ievēro šādus pamatprincipus: 1 darbu organizē tā, iespējas pēc iespējas nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildi; 2 pastiprināti koordinē savu darbību un savstarpēji sadarbojas, atturoties no juridiskā formālisma un resorisma; 3 darba organizācija tiek pielāgota ārkārtējās situācijas apstākļiem piemēram, tiešu savstarpējo kontaktu ierobežošana, attālināta darba režīms, izvērsta darbība elektroniskajā vidē.

Ārkārtējās situācijas laikā iestāde atsevišķos gadījumos var pieņemt telefonisku iesniegumu par administratīvā akta izdošanu, ja iestādei ir citas iespējas identificēt iesniedzēju un viņa izteikto prasījumu.

Uzziņas par kurām beidzas termiņš " Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid izplatību " un tam pakārtoto normatīvo aktu piemērošanu neizsniedz.

Kartes saņemšana pa pastu Kartes saņemšana pa pastu Laiks ir vērtība, ko nevar nopirkt par naudu. Un rūpējoties par to, lai Tev būtu iespēja to veltīt lietām, kas ir patiesi būtiskas, mēs piedāvājam ietaupīt laiku, ko velti ikdienas bankas pakalpojumiem kurām beidzas termiņš iespēju bez maksas saņemt pa pastu pēc derīguma termiņa beigām atjaunotās norēķinu kartes. Tev tikai jāaktualizē kontaktadrese internetbankā vai filiālē un saņemsi karti uz norādīto adresi. Ja esi internetbankā vai filiālē aktualizējis savu kontaktadresi, tad Tev ir iespēja pa pastu Latvijas teritorijā saņemt: atjaunotās kartes, kurām konkrētajā mēnesī beidzas derīguma termiņš. Kā Tev jārīkojas, ja vēlies saņemt karti pa pastu: Internetbankā vai filiālē aktualizē savu kontaktadresi; Mēnesi pirms norēķinu kartes derīguma termiņa beigām uz norādīto kontaktadresi saņemsi no mums Piedāvājumu kartes saņemšanai pa pastu; Mēneša beigās uz norādīto kontaktadresi saņemsi atjaunoto norēķinu karti.

Lēmumu par termiņa pagarināšanu var apstrīdēt un pārsūdzēt. Tiesa sūdzību izskata rakstveida procesā.

LMT | LMT Kartes termiņi

Administratīvā akta piespiedu izpildi, kas uzsākta līdz ārkārtējās situācijas izsludināšanai, aptur uz ārkārtējās situācijas laiku, izņemot Administratīvā procesa likuma Minētais laikposms netiek ieskaitīts nodokļu kontroles pasākumu veikšanai noteiktajos termiņos.

Iestāde, tiesa vai tiesnesis pagarina vai atjauno procesuālo termiņu, ja atzīst nokavējuma iemeslu par attaisnojošu.

  • Invaliditātes apliecības derīguma termiņš netiek automātiski pagarināts - LV portāls
  • Covid infekcijas izplatības pārvaldības likums
  • Kā ātri un ar lielu naudu nopelnīt biznesu

Lūgumu par termiņa atjaunošanu iesniedz, tiklīdz ir beigušies objektīvie apstākļi, kas kavēja izpildīt procesuālo darbību.

Pārejas noteikumu 4.

Par mutvārdu tiesas sēžu pārcelšanu tiesa laikus informē procesā iesaistītās personas. Par civillietas iztiesāšanu rakstveidā tiesa laikus informē lietas dalībniekus, nosakot termiņu papildu paskaidrojumu vai citu procesuālo lūgumu iesniegšanai.

Izskatot lietu rakstveida procesā, institūcija amatpersona rakstveida procesa būtībai atbilstošā veidā procesa dalībniekiem nodrošina to pašu tiesību apjomu, ko mutvārdu procesā.

Šādā gadījumā uzskatāms, ka attiecīgi pagarinās arī administratīvā pārkāpuma lietvedības noilguma termiņš. Izskatot lietu rakstveida procesā, administratīvā komisija rakstveida procesa būtībai kurām beidzas termiņš veidā nodrošina procesa dalībniekiem tādu pašu tiesību apjomu kā mutvārdu procesā.

Administratīvā komisija var pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu, bet ne ilgāk par diviem mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām. Šādā gadījumā uzskatāms, ka attiecīgi pagarinās arī lēmuma pieņemšanas noilguma termiņš.

bināro iespēju tirdzniecības stratēģija 60 sekundes ieņēmumi no tīkla

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Latvijas Zvērinātu notāru padome var noteikt ierobežojumus apmeklētāju pieņemšanai klātienē vai lemt par tās pārtraukšanu zvērinātu tiesu izpildītāju un zvērinātu notāru prakses vietās.

Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome un Latvijas Zvērinātu notāru padome var noteikt nosacījumus, atbilstoši kuriem zvērināts tiesu izpildītājs un zvērināts notārs var lemt par amata darbības iespējas, ja tās izpilde nav saistīta ar nozīmīgu tiesību aizskārumu vai objektīvu steidzamību un tās izpilde var būt saistīta ar paaugstinātu risku iesaistītajām personām inficēties ar Covid Zvērinātam notāram ārkārtējās situācijas laikā var piešķirt atvaļinājumu līdz 12 mēnešiem.

Zvērināts notārs iesniegumā par atvaļinājumu norāda, ka tā pamatā ir ārkārtējā situācija saistībā ar Covid izplatību, un pamato nespēju uzturēt praksi.

Šādā gadījumā Notariāta likuma Personu apliecinoša dokumenta turētājs dokumentus jauna personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai iesniedz divu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Pagaidu personas apliecībā iekļauj iepriekš izsniegtajā personu apliecinošajā dokumentā iekļautos biometrijas datus un informāciju, kas nepieciešama personas apliecības turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei, kā arī droša elektroniskā paraksta radīšanai.

Pagaidu personas apliecību var lietot iespējas situācijas laikā un divus mēnešus pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas. Pagaidu personas apliecības turētājs pagaidu personas apliecību nodod izdevējiestādei divu mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Kalpošanas laika pulkstenis tikšķ

Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi un personas, kuras pastāvīgi dzīvo šajās valstīs un kurām Latvijas Republikā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā beidzies personu apliecinoša dokumenta vai pastāvīgās uzturēšanās tiesības apliecinoša dokumenta derīguma termiņš, var ieceļot Latvijas Republikā un izceļot no tās, izmantojot dokumentu, kura derīguma termiņš ir beidzies, lai atgrieztos savā mītnes valstī Latvijas Republikā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un 30 dienu laikā pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas.

Īslaicīgās brīvības atņemšana soda un kriminālsoda kurām beidzas termiņš arests — izciešanas uzsākšana brīvības atņemšanas iestādēs tiek atlikta. Administratīvā soda — administratīvais arests — izpilde neatkarīgi no soda izciešanas noilguma termiņa tiek atlikta. Administratīvais arests, kurš šā iemesla dēļ netiks izpildīts un kuram iestājies noilgums, pēc ārkārtējās iespējas beigām nav izpildāms. Ieslodzīto pārņemšana no ārvalstīm un ieslodzīto nodošana ārvalstīm var tikt atlikta.

Ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu var tikt ierobežotas likumā noteiktās ieslodzīto tiesības, tostarp grozīta notiesāto pirmstermiņa atbrīvošanas procedūra kriminālsodu izpildes iestādēs un tās izpildes termiņi. Valsts probācijas dienesta vadītājs informē tiesu, prokuroru vai brīvības atņemšanas iestādes priekšnieku par termiņa pagarināšanu. Likuma " Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā " Ja Nodrošinājuma valsts aģentūrai iznīcināšanai nodoti spirtu saturoši šķidrumi ar spirta saturu virs 70 procentiem, attiecībā uz kuriem saskaņā ar spēkā stājušos nolēmumu izlemta galīgā rīcība kriminālprocesā vai administratīvā pārkāpuma lietā, kas neparedz minēto spirtu saturošo šķidrumu atdošanu vai to vērtības atlīdzināšanu, iekšlietu ministram ir tiesības lemt par šo spirtu saturošo iespējas izmantošanu telpu un virsmu dezinfekcijai, nepiemērojot normatīvajos aktos par darbībām ar biocīdiem noteiktās prasības attiecībā uz inventarizācijas numura saņemšanu, vai nodošanu komersantam dezinfekcijas līdzekļu izgatavošanai, lai ierobežotu Covid izplatību valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Ja atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem minēto dokumentu izsniegšana ir ministra vai ministra padotībā esošo iestāžu vai valsts kapitālsabiedrību kompetencē, šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem attiecīgais ministrs. Ja atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem minēto dokumentu izsniegšana ir valsts drošības iestādes vadītāja kompetencē, šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem attiecīgās valsts drošības kurām beidzas termiņš vadītājs.

'Derīgs līdz' – 15 lietas, kurām ir derīguma termiņš, bet tu to pat nenojauti - DELFI

Ja atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem minēto dokumentu izsniegšana ir pašvaldības vai neatkarīgas pilntiesīgas autonomas institūcijas kompetencē, šā panta pirmajā daļā minēto lēmumu pieņem attiecīgi pašvaldība vai neatkarīgā pilntiesīgā autonomā institūcija. Izglītības iestāde, kura īsteno šādu izglītības programmu, ir tiesīga līdz Izglītojamiem, kuri kārto šā panta otrajā daļā minēto eksāmenu, par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiek izsniegts arī pamatizglītības sertifikāts.

Ārkārtējās situācijas laikā ārlietu ministrs ar rīkojumu atbilstoši valstī vai uzņemošajās valstīs Covid izplatības dēļ noteiktajiem ierobežojumiem nosaka Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumā paredzētās konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu sniegšanas ierobežojumus, ja nepieciešams, pārtraucot to sniegšanu klātienē.

Ar valsts institūcijas vadītāja lēmumu uz ārkārtējās situācijas laiku var pagarināt Iesniegumu likumā noteikto termiņu atbildes sniegšanai uz personas iesniegumu, ja iesniegums nav saistīts ar konkrētu personas tiesību aizskārumu vai interešu nodrošināšanu vai iespējas situācijas apstākļiem.

Ministru kabinetam ir tiesības noteikt ārkārtējā situācijā nepieciešamus pasākumus un valsts institūciju kompetenci papildus tam, kas noteikts likuma " Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli " 8. Labklājības ministrijai, izvērtējot dīkstāves perioda ietekmi uz pakalpojumu sniegšanu, ir tiesības veikt samaksu par dīkstāves periodu ārpusģimenes aprūpes atbalsta centriem, iespējas pilda valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu un ārkārtējās situācijas dēļ nevar sniegt pakalpojumus klātienē pilnā apjomā.

Samaksa var pārsniegt Ministru kabineta noteikumos noteikto ārpusģimenes aprūpes atbalsta centram pakalpojuma administrēšanai novirzāmo finanšu līdzekļu apmēru, bet nedrīkst pārsniegt Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centri, kas nodrošina mācību programmas apguvi potenciālajām audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm un adoptētājiem, var nodrošināt mācību programmas teorētiskās daļas apguvi attālināti.

Tiek pārtraukta jaunu klientu ievietošana sociālo pakalpojumu institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, izņemot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām personām krīzes centros un bez vecāku iespējas palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai krīzes centrā un personu bez dzīvesvietas īslaicīgu izmitināšanu patversmē un naktspatversmē.

  • Latvijā produkti, kuriem beidzies derīguma termiņš, varētu aiziet labdarībā
  • Kartes saņemšana pa pastu | SEB banka
  • Tirdzniecība ar tirgotāja video

Sociālos pakalpojumus dzīvesvietā sniedz attālināti, izņemot gadījumu, kad pakalpojumu nav iespējams sniegt attālināti. Klātienē sociālo pakalpojumu sniegšana klientam pieļaujama, ja individuāli izvērtēta nepieciešamība pakalpojumu nodrošināt nekavējoties, iespēja garantēt drošību, kā arī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi.

Sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kuri reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā Ja attiecībā uz personu, kurai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā jāveic īpaši epidemioloģiskās drošības pasākumi, pieņemts policijas lēmums par nošķiršanu vai tiesas lēmums par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kurām beidzas termiņš aizliedz atrasties mājoklī, un tā pati nav spējīga nodrošināt pašizolāciju, pašvaldība iespēju robežās nodrošina šai personai pašizolācijas vietu.

Persona izņemot personu ar invaliditāti un personu, kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu sedz izdevumus, kas saistīti ar pašizolācijas vietas nodrošināšanu.

Beidzas daudzdzīvokļu mājas kalpošanas termiņš. Ar ko sākt atjaunošanu? - LV portāls

Nodarbinātības valsts aģentūra var saīsināt Darba likuma Par termiņa saīsināšanu Nodarbinātības valsts aģentūra nekavējoties rakstveidā kurām beidzas termiņš darba kurām beidzas termiņš un darbinieku pārstāvjiem.

Pašvaldība nekavējoties nodrošina bērna aprūpi bērnu aprūpes iestādē vai citās telpās, kuras ir pielāgotas bērnu īstermiņa aprūpei, pēc vecāka lūguma, ja vecāks ir saslimis ar Covid un nav iespējams nodrošināt bērna atrašanos drošos apstākļos pie otra vecāka, radiniekiem vai citām bērnam tuvām personām.

jaunumi par interneta tirdzniecību visu naudu nenopelnīsi

Lai novērstu ārkārtējās iespējas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem. Deputāts savu balsojumu apstiprina elektroniski uz saņemtā dokumenta.

Aizpildīto zīmi deputāts nosūta uz norādīto elektronisko vietni balsu skaitīšanai un lēmuma paziņošanai. Valsts vides dienests izsniedz saskaņojumu piecu darbdienu laikā, ja nepieciešams, pieprasot atzinumu no Veselības inspekcijas un vietējās pašvaldības.

Valsts vides dienests izsniedz saskaņojumu divu darbdienu laikā. Valsts apdraudējuma un tā seku novēršanai un pārvarēšanai saistībā ar Covid izplatību aizsardzības ministrs var: 1 iesaukt aktīvajā dienestā rezerves karavīrus uz laiku, kas nepieciešams ar Covid izplatības novēršanu saistīto uzdevumu izpildei; 2 ja nepieciešams, samazināt prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā iespējas uzņemšanai Latvijas Republikas Zemessardzē.

Pirmais un galvenais – ēkas nesošās konstrukcijas

Aizsardzības ministrijai ir tiesības iegādātos individuālos aizsarglīdzekļus un dezinfekcijas līdzekļus atsavināt sabiedroto valstu bruņotajiem spēkiem par iegādes cenu Covid izplatības ierobežošanai un seku apkarošanai, nepiemērojot publiskas personas mantas atsavināšanas procedūru — pārdošanu izsolē. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centram ir tiesības veikt individuālo aizsarglīdzekļu un dezinfekcijas līdzekļu iepirkumu, lai sniegtu atbalstu Covid visvairāk skartajām ārvalstīm Covid izplatības ierobežošanai un seku apkarošanai, un nodrošināt iegādāto preču uzglabāšanu un nodošanu Ārlietu ministrijai.

Ārlietu ministrija organizē preču iespējas uz ārvalstīm un ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību nodrošina preču nodošanu attiecīgajām ārvalstu iestādēm, nepiemērojot publiskas personas mantas atsavināšanas procedūru un pamatojoties uz preču pieņemšanas un iespējas aktu.

Jack Halberstam Wild Things: An Aesthetics of Bewilderment

Tiek pārtrauktas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm obligātās periodiskās veselības pārbaudes un plānotās atkārtotās veselības pārbaudes. Ja amatpersonas dienesta apstākļi būtiski mainās un ir tādi, kuros dienošajiem noteiktas augstākas prasības attiecībā uz veselības stāvokli un psiholoģiskajām īpašībām, iestāde šo personu uz veselības pārbaudi nesūta.

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām ir tiesības saņemt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas kursu viena gada laikā pēc nelaimes gadījuma darbā, pārciestas traumas vai ķirurģiskas operācijas un kurām medicīniskās rehabilitācijas kursa saņemšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas laikā vai mēneša laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas saņemšanas ierobežojumu atcelšanas, ir tiesības saņemt Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra apmaksātu medicīniskās rehabilitācijas kursu triju mēnešu laikā pēc minēto ierobežojumu atcelšanas.

Valsts policija pēc Slimību profilakses un kontroles centra lūguma pieprasa un kurām beidzas termiņš sakaru komersanti tai sniedz datus telefona numurs un atrašanās vieta par personu, kuru Slimību profilakses un kontroles centrs ir identificējis kā ar Covid inficētas personas kontaktpersonu vai personu, kurai laboratoriski apstiprināta Covid diagnoze.

Valsts policija iespējas elektronisko sakaru komersanta saņemtos datus nodod Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.

atsauksmes par iq variantu ienākumi internetā 500 dienā

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam uz laiku, kamēr valsts teritorijā ir spēkā ārkārtējā situācija, ir tiesības nodarbināt personas, kuras saņem izdienas pensiju atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistīto darbinieku izdienas pensiju likumam, vienlaikus saglabājot minētajām personām arī piešķirto izdienas pensiju. Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldība sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pamatvajadzību nodrošināšanai var piešķirt arī mērķa grupai, kas neatbilst Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma kā nopelnīt naudu 13 gadu vecumā. Republikas pilsētas domes un novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā.

Iepirkumu uzraudzības birojam ir tiesības organizēt apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanu bez lietas dalībnieku uzklausīšanas klātienē. Lietas dalībniekiem kurām beidzas termiņš tiesības iesniegt papildu viedokli rakstveidā, to nosūtot elektroniski Iepirkumu uzraudzības birojam, ne vēlāk iespējas vienu darbdienu pirms paziņotā iesnieguma izskatīšanas sēdes datuma.

Šajā likumā minētos lēmumus, ja tie skar individuāli nenoteiktu kurām beidzas termiņš loku, paziņo publiski Paziņošanas likuma Jautājumus un atbildes fiksē un saglabā pašvaldībai pieejamā veidā. Atlīdzību juridiskās palīdzības sniedzējam par darbu stundā nosaka atbilstoši Ministru kabineta Samaksu veic no Juridiskās palīdzības administrācijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem Tieslietu ministrijas apakšprogrammā Patentu valdei Patentu likumāPreču zīmju likumā un Iespējas likumā noteiktajos gadījumos, lemjot par termiņa pagarināšanu, tiesību atjaunošanu vai lietvedības turpināšanu, ja attiecīgos termiņus nav iespējams ievērot valstī sakarā kurām beidzas termiņš Covid izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ, ir tiesības nepiemērot minētajos normatīvajos aktos noteikto maksu par termiņa pagarināšanu, tiesību atjaunošanu vai lietvedības turpināšanu.

Pārejas noteikums Administratīvā procesa dalībniekam ir tiesības uz procesuālā termiņa pagarinājumu vai atjaunošanu tādā kārtībā, kāda bija spēkā līdz dienai, kad stājas spēkā grozījums par šā likuma 3.

Iespējams, Tev noderēs Microsoft 365 business!

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Likums Saeimā pieņemts Valsts prezidents E. Levits Rīgā Stājas spēkā: Zaudē spēku: