Iespējas un to vērtības. Vērtības un tikumi


iespējas un to vērtības

Show full item record Abstract Promocijas darba mērķis ir pamatot uzņēmuma tirgus vērtības paaugstināšanas nepieciešamību, balstoties uz restrukturizācijas gaitā pielietoto metožu izpēti un Latvijas mazumtirdzniecības uzņēmumu finanšu stāvokļa analīzi.

Darbā tika veikta zinātniskās literatūras un citu pētījumu rezultātu analīze par uzņēmumu finanšu stratēăiju un tās veidiem, kā arī par restrukturizācijas saturu un motīviem. Darbā tika izanalizētas restrukturizācijā pielietojamo metožu attīstības tendences un uzņēmuma tirgus vērtības noteikšanas metodes.

iespējas un to vērtības

Raksturojot restrukturizācijas programmas īstenošanas posmus, lielāka uzmanība darbā tika pievērsta risku līmeņa novērtēšanai. Izvirzītās hipotēzes ietvaros, darbā tika analizēti restrukturizācijas darījumi par laika posmu no Pētījuma gaitā izstrādātais uzņēmuma restrukturizācijas modelis ir empīriski pielietots mazumtirdzniecības uzņēmumā restrukturizācijā.

Pētījuma rezultāti liecina kā restrukturizācijas programmas veiksmīgās īstenošanas rezultātā uzņēmuma tirgus vērtība pieaug, taču šo rezultātu var sasniegt jā pārvarēt restrukturizācijas procesu bremzējošos faktorus.

iespējas un to vērtības

The Promotional Paper has been written in Latvian. While describing the stages of implementing restructuring program, the main focus was put on evaluation of the risk iespējas un to vērtības. Data analyzed in the practical part of the research to evaluate restructuring transactions concern time period from — as well as the forecasts about economic activity of company during time period from — Company restructuring pattern and the enactment methodology is developed and used empirically.

iespējas un to vērtības

The total volume of the paper, excluding the appendices, is printed pages. It contains 8 appendices, 34 tables, 14 figures and 17 formulas. The reference list consists of sources.

iespējas un to vērtības