Iespēju teorijas pielietošana biznesa vērtēšanas praksē. Biznesa novērtēšana


iespēju teorijas pielietošana biznesa vērtēšanas praksē

Kursa mērķis: Kurss sniedz iespēju apgūt praktiskas darbības, lai dalībnieks spēti patstāvīgi strādāt personāla speciālista amatā, kursi palīdzēs apgūt un izprast biznesa vadības lēmumu pieņemšanas teoriju un praksi, sniegs ieskatu personāla vadības politikas organizēšanā privātā uzņēmumā un sabiedriskā sektorā.

Lai realizētu šo mērķi, galvenie uzdevumi ir: 1  iepazīstināt kursantus ar personālvadības nozīmi, funkcijām, uzdevumiem uzņēmumā; 2  apgūt personāla dokumentu pārvaldības pamatus, zināt aktuālos darba tiesisko attiecību jomu regulējošos normatīvos aktus; 3 iemācīties praktiski izstrādāt dažādus peronāla vadības dokumentus- prasību profilus, amata aprakstus, kompetenču modeļus, novērtēšanas anketas 3  apgūt personāla plānošanu, 4  apgūt personāla atlases vadlīnijas un instrumentus, 5  apgūt darba interviju vadītprasmi; 6  apgūt personāla novērtēšanu, attīstīšanu un atalgošanu; 7  iemācīt kursantus pielietot darbinieku motivācijas metodes; 8  iemācīt praktiski izmantot ikdienas darbā iegūtās zināšanas, vadīt pārrunas un pilnveidot komunikāciju procesus.

iespēju teorijas pielietošana biznesa vērtēšanas praksē

Personāla vadības būtība, funkcijas un uzdevumi, personāla politika. Personāla menedžmenta pamatjēdzieni. Personāla vadības attīstības fāzes.

iespēju teorijas pielietošana biznesa vērtēšanas praksē

Personālvadības process, funkcijas un uzdevumi 2. Personāla dokumentu pārvaldība, aktuālie normatīvie akti Darba likums.

iespēju teorijas pielietošana biznesa vērtēšanas praksē