Līguma līguma paraugs


Komersantiem Līgumi ar patērētājiem Līguma noslēgšana Līguma noslēgšana Noslēdzot līgumu, katra no līgumslēdzējām pusēm uzņemas konkrētas saistības — tiesības un pienākumus.

līguma līguma paraugs

Atbilstoši Eiropas Kopienas Tiesas atziņām patērētājs ir atzīts par vājāko līgumslēdzēju pusi salīdzinājumā ar komersantu, ņemot vērā viņa zināšanas un ietekmi līgumu noslēgšanas procesā. Tādējādi līguma noslēgšanas procesā: jādod iespēja patērētājam iepazīties ar līguma noteikumiem nepieciešamības gadījumā pirms līguma noslēgšanas izsniedzot patērētājam līguma projekta eksemplāru, lai tas varētu pilnībā iepazīties, proti, pārlasīt to mājās pirms līguma noslēgšanas, izvērtēt noteiktās saistības kopā ar juristu vai citu speciālistu ; nepieciešamības gadījumā jāizskaidro noteikumi patērētājam vienlaikus izvērtējot, vai nav vajadzīgs precizēt līguma noteikumus, lai tie būtu pilnībā skaidri un atbilstoši līgumslēdzēju pušu nodomiem.

līguma līguma paraugs

Jāņem vērā tas, ka neapspriesti līguma noteikumi var tikt atzīti par netaisnīgiem, ja tie satur netaisnīgu līguma noteikumu pazīmes. Iepriekš sastādīts līguma noteikums, kura saturu patērētājam nav bijis iespējams ietekmēt, uzskatāms par savstarpēji neapspriestu.

līguma līguma paraugs

Līguma noteikumu apspriešanas fakta līguma līguma paraugs ir noteikta komersantam.